Kytara Gabo
Kytara Gabo | dřevo, plast, kov | 110 x 40 x 10 cm | 2003